Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) záväzne upravujú vzťahy a vymedzujú vzájomné práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim (zákazníkom) pri predaji a kúpe tovaru prostredníctvom objednávky tovaru niektorým zo spôsobov uvedených v týchto VOP, pri dodaní, prevzatí objednaného tovaru a platbe za objednaný tovar. Odoslaním, resp. uskutočnením objednávky vyjadruje zákazník súhlas s VOP, to znamená, že sa s VOP riadne oboznámil a že údaje uvedené v objednávke sú pravdivé a úplné. Predávajúcim sa rozumie Celebrity Beauty Bar & Academy, so sídlom spoločnosti Jelšová 32, 04022 Košice. Kupujúcim (zákazníkom) sa rozumie návštevník e-shopu internetových stránok na adrese www.celebritybeauty.sk, ktorý prostredníctvom systému odoslal riadnu objednávku, resp. ktorýkoľvek záujemca o kúpu tovaru, ktorý odoslal svoju záväznú objednávku poštou, či elektronickou poštou. Objednávkou sa rozumie objednanie si tovaru zákazníkom u predávajúceho prostredníctvom internetového obchodu, elektronickou poštou.

Článok 1 – Objednanie tovaru

Objednávku môže kupujúci (zákazník) uskutočniť u predávajúceho prostredníctvom e-shopu www.celebritybeauty.sk stlačením tlačidla: ZÁVÄZNE ODOSLAŤ OBJEDNÁVKU. Platná záväzná objednávka musí obsahovať vyplnené a overené identifikačné údaje a skontrolované množstvá objednaného tovaru. (Najmä názov, resp. meno a priezvisko, IČO odberateľa, adresu dodania, popisné číslo ulice, fakturačnú adresu, meno a telefonický kontakt. Predávajúci má právo objednávku stornovať, ak z rôznych príčin nemožno objednávku vybaviť a objednaný tovar zabezpečiť. Zákazník bude v takomto prípade informovaný telefonicky, alebo elektronickou poštou. Predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená na základe dopytu kupujúceho alebo zverejnenej informácie na web portáli www.celebritybeauty.sk

Článok 2 – Dodanie a prevzatie objednávky

Dodacie lehoty objednaného tovaru sú do 3 pracovných dní odo dňa prijatia a potvrdenia objednávky. Objednávky sa vybavujú v došlom poradí. Predávajúci môže rozdeliť objednávku podľa požiadaviek zákazníka, resp. požiadaviek doručovacej služby, resp. podľa stavu skladových zásob. Tovar predávajúci dodáva zabalený a zabezpečený štandardným spôsobom. Predávajúci tovar posiela prostredníctvom zmluvnej distribučnej kuriérskej služby, podľa štandardných podmienok. K objednávkam adresovaným do zahraničia (EÚ a mimo územia EÚ) sa služba doručenie tovaru účtuje za cenu dohodou so zákazníkom. Pri objednávkach adresovaných mimo územia SR sa hradí objednávka na účet spoločnosti vopred. Tovar ostáva až do zaplatenia plnej sumy majetkom predávajúceho. 
Spôsob posielania tovaru a výber distribučnej spoločnosti určuje predávajúci. Predávajúci sa zaväzuje poslať tovar kupujúcemu (zákazníkovi) na adresu doručenia, ktorá je uvedená v objednávke. Pri prebratí zásielky je kupujúci (zákazník) povinný ihneď tovar skontrolovať. Ak je zásielka nadmerne znečistená alebo poškodená tak, že je predpoklad poškodenia objednaného tovaru, kupujúci (zákazník) tovar nemá prebrať a bezodkladne nahlási predávajúcemu túto skutočnosť. Ak si kupujúci (zákazník) zásielku tovaru nepreberie a táto bude predávajúcemu vrátená z iného ako vyššieuvedeného dôvodu, predávajúci mu tovar opätovne nepošle. Opakované vybavenie objednávky je potrebné konzultovať s obchodným oddelením vydavateľstva. V prípade nezrovnalostí obsahu s objednávkou urobenou prostredníctvom e-shopu na webovom sídle: www.celebritybeauty.sk musí kupujúci (zákazník) taktiež bezodkladne kontaktovať predávajúceho písomne e-mailom na emailovej adrese: academy@celebritybeauty.sk. Kupujúci (zákazník) zodpovedá za tovar od okamihu prevzatia zásielky.
 Aktuálne informácie o stave zásob v prípade nedostupnosti tovaru, resp. predĺženia dodacej lehoty vybavenia objednávky poskytuje predávajúci na emailovej adrese academy@celebritybeauty.sk, resp. kontaktuje iným spôsobom kupujúceho (zákazníka).

Článok 3 – Ceny a možnosti platieb

Všetky ceny v internetovom obchode sú uvedené v mene euro vrátane DPH. Predávajúci garantuje ceny v objednávke počas trvania lehoty dodania a trvania akcie.
Predávajúci si vyhradzuje právo znížiť bežné ceny tovaru formou časovo obmedzenej akciovej zľavy, o čom bude kupujúci pri nákupe informovaný pri každej tovarovej položke, na ktorú sa príslušná zľava vzťahuje. Zvýhodnené ceny platia len pri dodržaní stanovených podmienok platných pre danú akciovú zľavu.
Platbu za tovar si môže kupujúci zvoliť z ponúkaných možností ich označením pri sumarizácii objednávky v košíku. Kupujúci používa spravidla vždy jeden zo spôsobov úhrady za objednaný tovar:. Platba so službou Platba na dobierku (prostredníctvom zmluvného doručovateľa). Za tovar zaplatí kupujúci v hotovosti pri prevzatí tovaru od doručovateľa, faktúra – daňový doklad je priložený v zásielke. Aktuálna výška ceny za službu. Platba Dobierka je 3,90 € bez DPH. Platba Doručenie na adresu 5,90 € bez DPH.

Článok 4 – Reklamácia

Reklamáciu je potrebné uplatniť písomne u predávajúceho na adrese: Celebrity Beauty Academy, Jelšová 32, Košice, 04022, alebo mailom na adrese: academy@celebritybeauty.sk s uvedením predmetu správy Reklamácia. Pri uplatnení reklamácie je zákazník povinný tovar vrátiť bez akýchkoľvek známok porušenia originálneho obalu, opotrebenia, poškodenia a v originálnom balení. Je tiež potrebné sa preukázať potvrdením o kúpe tovaru. Reklamácie sa vybavujú v zmysle reklamačného zákona. Po preskúmaní skutočností a uznaní reklamácie sa refunduje platba za tovar, alebo časť platby a to bez uznania poštovných nákladov.

REKLAMAČNÝ FORMULÁR VZOR

Kupujúci:

Meno a priezvisko:

Ulica a číslo:

Mesto:

PSČ:

Telefón:

E-Mail:

Týmto u Vás reklamujem dole uvedený tovar s popisom závad.

Popis vady, predmet reklamácie:

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

Tovar som zakúpil/zakúpila cez e-shop www.celebritybeauty.sk

Číslo dokladu (faktúry): …………………..

Reklamovaný tovar: ………………………

Navrhujem, aby moja reklamácia bola vybavená nasledovným spôsobom:

  1. výmenou tovaru
  2. opravou tovaru
  3. vrátením časti peňazí 
  4. poskytnutie zľavy
  5. iné: ……………………

Predávajúci:

Celebrity Beauty s. r. o.
Právna forma obchodnej spoločnosti

IČO: 50166883
DIČ: 2120234215

IČ DPH: SK2120234215

Právna forma obchodnej spoločnosti

Zapísaná na Košice I, odd. Sro, vl.č.38817/V

Predávajúci je platcom DPH   

    Dňa ………………… Podpis………..

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Článok 5 – Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho (zákazníka), zrušenie objednávky

Kupujúci (zákazník), ktorý nakupuje tovar ako spotrebiteľ, t.j. ako fyzická osoba, ktorá v zmysle Zákona č. 102/2014Z.z. nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania, má právo odstúpiť od uzavretej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru (platí v prípade, ak je tovar prevzatý naraz), resp. od prevzatia posledného kusu tovaru spotrebiteľom. Na základe zákonnej úpravy má spotrebiteľ možnosť odstúpiť od zmluvy tak, že doručí predávajúcemu na emailovú adresu academy@celebritybeauty.sk informáciu vo forme jednoznačného prehlásenia, a to do 14 dní odo dňa nasledujúceho po dni, kedy bol tovar spotrebiteľovi doručený. Spotrebiteľ môže použiť vzorový formulár, ktorý je súčasťou týchto VOP, nie je to však jeho povinnosťou. Tovar zašle spotrebiteľ najneskôr do 14 dní odo dňa, keď predávajúceho informoval o odstúpení od zmluvy, späť na adresu predávajúceho: Celebrity Beauty Academy, Jelšová 32, Košice, 04022, pričom náklady na vrátenie tovaru z titulu odstúpenia od zmluvy znáša kupujúci. V zákonnej lehote 14 dní bude spotrebiteľovi vrátená platba prijatá za tovar a služby, ktoré sú predmetom odstúpenia. 
Pre kupujúcich (zákazníkov), ktorí nenakupujú tovar ako spotrebitelia sa riadia obchodné vzťahy pri predaji tovaru príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. Na predmetné zmluvné vzťahy sa nevzťahuje zákon o ochrane spotrebiteľa.
 Zrušenie záväznej objednávky nie je možné. K záväznej objednávke je možné urobiť doobjednávku, resp. zmenu len na základe písomnej dohody s obchodným oddelením.

Článok 6 – Zodpovednosť za tovar

Kupujúcemu (zákazníkovi) vzniká zodpovednosť za tovar od momentu prebratia tovaru. Tovar, ktorý chcete vrátiť, nesmie byť použitý, musí byť zabalený v originálnom, neporušenom obale. Za oneskorené doručenie zavinené poštou, doručovateľom, kuriérom, nesprávne, resp. neúplne vyplnenou objednávkou, nesprávne uvedenými, či nekompletnými kontaktnými údajmi nenesie predávajúci zodpovednosť. Pri viditeľnom poškodení tovaru, ako poškodený obal, viditeľné znehodnotenie prepravou nesmie byť zásielka zo strany zákazníka prevzatá. V opačnom prípade preberá zodpovednosť za poškodený tovar zákazník. O spôsobe reklamácie tovaru sa informujte u doručovateľa, zároveň odmietnutie prijatia zásielky nahláste bezodkladne (najneskôr najbližší pracovný deň po neprebratí zásielky) predávajúcemu na kontaktnej emailovej adrese: academy@celebritybeauty.sk

Článok 7 – Osobné údaje a ich ochrana

Kupujúci (zákazník) vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Odoslaním objednávky kupujúci udeľuje predávajúcemu v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov uvedených v objednávke za účelom vybavenia objednávky a dodania tovaru, a to na dobu nevyhnutú na plnenie zmluvy predávajúcim. Poskytnutie osobných údajov kupujúcim je dobrovoľné. Kupujúci má právo svoj súhlas odvolať a to písomnou formou na adresu sídla predávajúceho. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané. Kupujúci má ďalej práva podľa § 20 zákona č. 428/2002 Z.z., v znení neskorších predpisov t.j. predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, právo na odpis osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely. Prevádzkovateľ môže tretím stranám alebo verejnosti poskytnúť súhrnné štatistické informácie o zákazníkoch, návštevnosti, obrate a ďalšie údaje, avšak na základe nich nie je možné nijakým spôsobom identifikovať jednotlivých zákazníkov.
Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu.
Kupujúci (zákazník)odoslaním objednávky vyjadruje svoj súhlas s tým, aby mu predávajúci zasielal správy o činnosti, ponukách a akciách predávajúceho bez predchádzajúcej žiadosti kupujúceho na zaslanie takýchto správ.

Článok 8 – Aktivácia online kurzu

Celebrity Beauty Academy poskytuje vedené online vzdelanie. Certifikát je registrovaný a rozpoznateľný vo viac ako dvadsiatich krajinách sveta. Študenti dostávajú 6 týždňov počiatočného prístupu k nášmu online portálu, ktorý je možné predĺžiť na žiadosť nášho tímu, zvyčajne bez ďalších nákladov za kurz na ďalších 30 dní. Všetky online školenia musia byť absolvované do 6 mesiacov od dátumu rezervácie a dokončené maximálne do 12 mesiacov od dátumu rezervácie. Ak máte v evidencii zľavový kód uistite sa, že ste ho uplatnili pri zaplatení, pretože po vykonaní platby ich nemožno uplatniť spätne. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť ceny kurzov, alebo spustiť propagačné akcie bez predchádzajúceho upozornenia. Po vytvorení rezervácie je zaplatená cena konečná a v prípade neskoršieho zníženia ceny kurzu nie je možné vrátiť cenový rozdiel. Zodpovedáme za odborné vedomosti vo vyučovanej technike, no legislatívne predpisy pre prevádzkovanie služieb v starostlivosti o krásu, pleť, telo a vlasy sa môžu líšiť. Pri zakúpení kurzu súhlasíte s podmienkami poskytovateľa a je potrebné dodržať pravidlá pre absolvovanie, skúšky , certifikáciu a vrátenie peňazí uvedené poskytovateľom kurzu. Všetky kurzy, ktoré boli zakúpené a aktivované na začatie online školenia, sa automaticky stanú nevratnými, pretože vám bol udelený prístup k online školiacemu materiálu. Ak bol kurz aktivovaný, bude automaticky považovaný za neprenosný. Administrátorský tím Celebrity Beauty zváži úplné, alebo čiastočné vrátenie peňazí zákazníkom, ak neboli aktivované žiadne moduly a sprístupnené odborné materiáli a videá ku kurzu. Pre viac informácií o tomto postupe pošlite e-mail na adresu academy@celebritybeauty.sk. Žiadosť o prestup na iný kurz môže vybaviť administrátorský tím Celebrity Beauty po zvážení okolností. Aby bolo možné uskutočniť prevod kurzov, nesmú byť aktivované žiadne moduly na pôvodne zakúpenom kurze. 

Článok 9 – Záverečné ustanovenia

Kupujúci (zákazník) sa zaväzuje, že bude rešpektovať všetky ustanovenia autorského zákona o kopírovaní a rozmnožovaní obsahu Celebrity Beauty Academy v akejkoľvek forme v zmysle platného Zákona o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorského zákona) č. 618/2003.
Všetky práva a povinnosti vyplývajúce z Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa platia od momentu vzniku obchodného vzťahu – stlačenia tlačidla ODOSLAŤ OBJEDNÁVKU v objednávacom programe e-shopu www.celebritybeauty.sk
Právne vzťahy a podmienky neupravené v týchto VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. Ak sa niektoré ustanovenie týchto VOP stane alebo bude prehlásené za neplatné alebo neúčinné, nebude mať táto skutočnosť vplyv na platnosť alebo účinnosť ostatných ustanovení VOP. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto VOP je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Článok 10 – Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

Každý spotrebiteľ má právo obrátiť sa s cieľom ochrany svojich spotrebiteľských práv na subjekt alternatívneho riešenia sporov. Počas alternatívneho riešenia sporov spotrebiteľ spolupracuje so subjektom alternatívneho riešenia sporov v záujme rýchleho vyriešenia sporu. V prípade cezhraničného sporu má spotrebiteľ právo obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum, ktoré mu poskytne adresu na doručovanie, elektronickú adresu alebo telefonický kontakt na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý je príslušný na riešenie jeho sporu. Možnosti a podmienky alternatívneho riešenia sporov upravuje zákon č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Bližšie informácie o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, najmä o možnostiach a podmienkach alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sú dostupné na webovej stránke Ministerstva hospodárstva SR (http://www.mhsr.sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-clr/1), ktoré zároveň vedie zoznam subjektov alternatívne riešenia spotrebiteľských sporov (http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s). Ďalšie informácie ohľadom alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sú dostupné aj na webovej stránke Slovenskej obchodnej inšpekcie (http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi), ktorá je jedným zo subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov.

Tieto obchodné podmienky vstupujú do platnosti dňa 20/04/2015 v Košiciach, 
Celebrity Beauty Bar & Academy

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Príloha č. 1 VOP – Formulár na odstúpenie od zmluvy VZOR

Odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku v zmysle § 7 a nasl. zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov o a zmene a doplnení niektorých zákonov. Kupujúcemu (zákazníkovi) vzniká zodpovednosť za tovar od momentu prebratia tovaru.

Kupujúci:

Meno a priezvisko:

Ulica a číslo:

Mesto:

PSČ:

Telefón:

E-mail:

Týmto Vás žiadam o vrátenie peňazí za Tovar, ktorý som si objednal/objednala prostredníctvom Vášho internetového obchodu www.celebritybeauty.sk.sk. V zmysle § 7 a nasl. zákona č. 102/2014 Z. z. , si uplatňujem týmto právo na vrátenie ceny zaplateného tovaru.

Tovar bol zakúpený prostredníctvom internetovej stránky:
 www.celebritybeauty.sk. Bola mi zaslaná potvrdená objednávka číslo:

Dňa:

Tovar mi bol doručený dňa (deň prevzatia):

Číslo faktúry:

Požadovanú sumu mi vráťte prevodom na účet:

Kód banky:

IBAN:

Ak tovar nie je súčasťou zásielky, beriem na vedomie skutočnosť, že predávajúci nie je povinný vrátiť peniaze do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, do momentu pokiaľ mu nie je dodaný tovar.